Plán aktivít na ďalšie obdobie 2015/2016

A/ Diskusné kluby

Téma: Obnova železničného spojenia Zvolen – Šahy – Budapešť

Analýza prepravných prúdov, stavu infraštruktúry, podmienok územných plánov a rozvojových plánov jednotlivých území, investičnej náročnosti, v kontexte Dopravnej politiky EÚ a cezhraničnej spolupráce.

Výsledok: podklady pre zadanie na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti
Termín: rok 2015
Miesto: Zvolen

Téma: Legislatíva v správe majetku ŽSR

Zmena vlastníckych práv a užívateľských práv z titulu modernizácie dopravnej infraštruktúry a súvisiacich vyvolaných investícií. Prevod vlastníckych práv k pozemkom opustených, resp. neprevádzkovaných železničných tratí a objektov.

Termín: rok 2015
Miesto: Trenčianske Teplice

Téma: Ciele a koncepcia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku, v kontexte TEN-T, očami odborníkov a nadšencov koľajovej dopravy, vers. oficiálna stratégia rezortu a vlády SR.
- Úroveň a parametre modernizácie koridorov č. IV, V a VI na Slovensku v rámci siete TEN-T
- Vysokorýchlostné trate naprieč Slovenskom
- 2.hlavný južný ťah
- Elektrifikácia siete ŽSR
- Risk manažment
- Kombinovaná doprava
- „TramTrain“ – reálnosť takejto koncepcia vo väčších aglomeráciách (varianty technického riešenia, prevádzkové a ekonomické zdôvodnenie)

Termín: rok 2016
Miesto: Trenčianske Teplice

Téma: Koncepcia ERTMS, ETCS a GSM-R na Slovenských železniciach
Univerzálne rozhranie pre aplikáciu všetkých existujúcich systémov v sieti ŽSR.
Aká by mala byť koncepcia ŽSR technicky i cenovo najprijateľnejšia?

Termín: rok 2016
Miesto: Bratislava

 

B/ Exkurzia

Téma: Rozvoj železníc v EÚ, dopravná politika a integrácia
Termín: rok 2016
Miesto: Taliansko, Rakúsko, Česko

 

C/ Študentská súťaž

Téma: Unifikácia železničných staníc a zastávok a ich komplexu vybavenia

Vyhodnotenie a ocenenie troch víťazných kolektívov - na 12.FKD.

Termín: zimný semester 2015/2016
Miesto: SvF a FA STU Bratislava, SF ŽU v Žiline a SF TU Košice

 

D/ Workshopy

Téma: Nové technológie protipožiarneho vybavenia železničných tunelov

Nové progresívne technológie. Platná legislatív a normy – potreba ich inovácie.

Termín: 29.10.2015
Miesto: Bratislava

 

E/ Medzinárodná konferencia – 12. Fórum koľajovej dopravy

12. ročník medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy sa uskutoční v dňoch 15. a 16. marca 2016 opäť v kongresových priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Bratislave. O prevzatie záštity nad týmto ročníkom bola požiadaná generálna riaditeľka DG Move, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a rektor Technickej univerzity v Košiciach.
Sekretariát spoločnosti menoval do prípravného výboru konferencie Mgr. Veronu Štefanovičovú, Ing. Martu Turanskú a Ing. Slavomíra Podmanického ml.
Predpokladané témy:
- Rozvoj železničnej dopravy v EÚ a na Slovensku v období 2014 - 2020
- Konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu
- Integrácia verejnej osobnej dopravy a cezhraničné prepojenia
V záujme úspešnosti tohto medzinárodného železničiarskeho fóra je potrebné, aby všetci členovia Spoločnosti PSKD aktívne pomáhali pri jeho príprave a pomohli zabezpečiť zaujímavé a čo najkvalitnejšie príspevky, resp. pomohli i pri zabezpečení reálnych mediálnych a sponzorských partnerov.

 

F/ Ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy pre rok 2016“

V nadväznosti na päť úspešných ročníkov a na návrh Sekretariátu spoločnosti Valné zasadanie Spoločnosti PSKD odporúča realizovať 6. ročník tohto prestížneho ocenenia. Ocenenie sa bude odovzdávať na spoločenskom Galavečeri 12. Fóra koľajovej dopravy dňa 15. marca 2016.
Pravidlá pre nomináciu a určenie laureáta pre rok 2016 stanovuje Štatút, ktorý bol schválený 10. Valným zasadaním Spoločnosti PSKD v roku 2010. Časový harmonogram, proces nominácie a hlasovanie pre udelenie tejto prestížnej ceny pre rok 2016:
- 02.10.2015 - bude odoslaná všetkým členom Spoločnosti PSKD výzva na nomináciu. 30.11.2015 - všetci členovia do tohto termínu nahlásia Sekretariátu mená nominovaných, vrátane ich poradia od 1 do 5, ak nominujú viac ako jedného kandidáta.
- 26.01.2016 - Sekretariát na svojom riadnom zasadnutí zostaví konečnú päticu nominantov.
- 15.03.2016 - na spoločnom zasadaní Vedeckého výboru konferencie 12. FKD, ktoré bude pred jej zahájením, prítomní členovia Vedeckého výboru, zástupcovia členov Spoločnosti PSKD a členovia Sekretariátu tajným hlasovaním zvolia laureáta tejto ceny pre rok 2016.
- Informácia o tomto prestížnom ocenení a o jeho výsledku pre rok 2016 bude medializovaná (forma bude dohodnutá aktuálne – tlačová konferencia, alebo len tlačová správa).