Profil spoločnosti PSKD

Základné údaje

Názov: Spoločnosť PSKD – prevádzka a stavby koľajovej dopravy 
Sídlo: Trnavská cesta 25, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Vznik spoločnosti: 20. septembra 2001
 Právna forma: "klubová forma", nezisková spoločnosť, bez právnej subjektivity, dobrovoľné členstvo, riadi sa "Štatútom spoločnosti"

 

Štruktúra

Orgány spoločnosti:

Valné zasadanie členov spoločnosti - najvyšší orgán spoločnosti

Sekretariát spoločnosti - výkonný orgán spoločnosti:

Konateľ spoločnosti: predseda Spoločnosti

 

Členovia

logo zsr

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

logo zss

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava

logo zssk cargo

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava

logo zu

Žilinská univerzita v Žiline

logo stu svf

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

logo stu fa

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

logo svf ke

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

logo tu

Technická univerzita v Braunschweigu, Nemecko

logo dpmb

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

logo dpmk

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

logo vud

Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina

logo bid

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

logo reming

REMING CONSULT a.s., Bratislava

  

 

Ciele a stratégia Spoločnosti PSKD

• byť kvalitnou platformou pre prepojenie teórie s praxou,
• podporiť výskum a vývoj v oblasti koľajovej dopravy a dopravy vôbec a jeho aplikáciu do praxe,
• byť rozhodujúcim zdrojom nápadov pre rozvoj a integráciu železničnej, mestskej a ostatnej koľajovej dopravy na Slovensku,
• robiť naďalej osvetu železničnej a mestskej koľajovej doprave ako najekologickejšej, najbezpečnejšej, vysokokapacitnej a najrýchlejšej doprave a ich integrácii v rámci miest, regiónov, štátu a EÚ,
• byť kvalitným a mienkotvorným poradcom železničným spoločnostiam, dopravným podnikom, ostatným štátnym organizáciám a MDVRR SR v oblasti železničnej a mestskej koľajovej dopravy, v oblasti dopravnej politiky štátu a pri analýzach stavu a pri tvorbe rozvojových programov a stratégie dopravy na Slovensku,
• vytvárať tvorivú atmosféru pre diskusiu a pre riešenie problémov v prevádzke a v údržbe,
• iniciovať zavedenie technických a technologických noviniek do prevádzky, ale najmä do prípravy a realizácie stavieb modernizácie železničnej a mestskej dopravnej infraštruktúry a modernizácie mobilných prostriedkov,
• zúčastňovať sa na rozvoji a skvalitňovaní univerzitného školstva formou spolupráce s vybranými univerzitami na úrovni profesorov aj študentov, zvyšovať ich motiváciu prednáškami z praxe, stážami a exkurziami.

Spoločnosť PSKD musí svoje úsilie smerovať najmä na odbornú konzultačnú a poradenskú činnosť pri tvorbe koncepcie rozvoja verejnej osobnej a nákladnej dopravy v mestách, regiónoch a celkovo na Slovensku, v kontexte EÚ.