PSKD 

PSKD - Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. (ďalej len PSKD) je nezávislé a neziskové občianske združenie pôsobiace v oblasti dopravy všeobecne, osobitne v koľajovej doprave. Združenie má právnu formu občianskeho združenia. PSKD vzniklo a bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 16. apríla 2020, ako následnícka organizácia pôvodnej spoločnosti PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, ktorá bola založená ešte v septembri 2001 vo forme klubu, bez právnej subjektivity. PSKD je v plnom rozsahu pokračovateľom myšlienok, cieľov a aktivít pôvodnej spoločnosti. PSKD je naďalej platformou pre spoluprácu odborníkov a nadšencov koľajovej dopravy, s cieľom aktívne podporovať rozvoj koľajovej dopravy na Slovensku a prepájať teóriu s praxou.

Ciele združenia PSKD:

vytvárať na odbornej úrovni priestor pre analýzy, diskusie a riešenia v oblasti rozvoja železničnej a mestskej koľajovej dopravy, pre riešenia aktuálnych problémov v prevádzke a údržbe, pre kvalitnú a progresívnu prípravu a realizáciu stavieb koľajovej dopravy, 

- prepájať teóriu s praxou a robiť osvetu koľajovej doprave na Slovensku,

- podieľať sa na príprave strategických dokumentov a na definovaní trendov na národnej, európskej i globálnej úrovni v oblasti technického rozvoja a prevádzkovania železničnej dopravy a jej integrácie s ostatnými druhmi dopravy,

- vytvárať podmienky pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu v rámci európskej železničnej infraštruktúry a jej interoperability a za tým účelom spolupracovať najmä s Európskou železničnou technologickou platformou ERRAC, ale aj s ďalšími Európskymi inštitúciami v oblasti železničnej dopravy, 

- podieľať sa na výskume, vývoji a inováciách v oblasti železničnej a mestskej koľajovej dopravy a na aplikácií týchto výsledkov do praxe, 

- podporovať vzdelávanie na technických stredných školách, na technických univerzitách, ako aj vzdelávanie pracovníkov železničnej infraštruktúry za účelom dosiahnutia interoperability európskeho železničného systému.

Za účelom naplnenia cieľov združenia sú predmetom jeho činnosti:

- podpora výskumu, vývoja, inovácií v oblasti prírodných a technických vied všeobecne, pre oblasť mobility, osobitne v koľajovej doprave a v jej integrácii s ostatnými druhmi dopravy, 

- podpora základného, experimentálneho a aplikovaného výskumu v oblasti strojárstva, stavebníctva, informačných technológií a jeho využitia v doprave, 

- vzdelávacie aktivity s cieľom zvyšovania informovanosti a skvalitnenia prípravy projektov slúžiacich rozvoju dopravy a jej integrácie,

- podpora vzdelávania a prípravy nových študijných odborov so zameraním na technický rozvoj, budovanie a prevádzku koľajovej dopravy a jej interoperabilitu v rámci pravidiel EÚ, 

- podpora a presadzovanie záujmov subjektov zainteresovaných na rozvoji koľajovej dopravy a na jej integrácii s ostatnými druhmi dopravy a nadväzovanie kontaktov, 

- podpora rozvoja medzinárodných aktivít s účasťou v ERRAC  a v európskej sieti interoperability, spolupráca s EC (DG MOVE, DG RTD) a pod.